Fågelfaunan i olika skogsmiljöer

Praktiska råd

Det är lätt att bedöma om en skog är fågelrik eller fågelfattig. Det du behöver kunna är att skilja på de olika trädslagen, att bedöma avstånd upp till 50 meter samt att uppskatta trädens höjd. Någon detaljerad fågelkunskap eller inventering av fåglar behövs ej. Efter lite träning sommartid kan bedömningen göras under alla tider på året.

Exempel fågelrik och fågelfattig skog:

Lövskog

Text: En fågelrik lövskog har en hög andel av asp, gråal, hägg eller sälg. Den har en tät sikttäthet och riklig förekomst av död ved. Är den högre än 10 meter kan flertalet av de lövskogsberoende fåglarna finnas där. Text: En fågelfattig lövskog har låg andel asp, gråal, hägg eller sälg. Den har en gles sikttäthet och få döda träd. Även om skogen är över 10 meter i höjd så är den fågelfattig.
Barrskog
Text: En fågelrik barrskog har tät sikttäthet och riklig förekomst av döda träd. Är den högre än 10 meter kan flertalet av de barrskogsberoende fåglarna finnas där. Text: En fågelfattig barrskog har gles sikttäthet och få döda träd. Även om skogen är över 10 meter i höjd så är den fågelfattig.Ansvarig för hemsidan är Mats Forslund. Tel. 0226 - 70030.
E-post: fogelvak@algonet.se

Text och bilder: Mats Forslund