Fågelfaunan i olika skogsmiljöer

Vad var viktigt?

Följande generella slutsatser kunde göras utifrån studien "Fågelfaunan i olika skogsmiljöer - en studie på beståndsnivå":

 • En ökad lövandel i ett skogsbestånd gav fler fågelarter och en ökad fågeltäthet.
 • En blandning av många trädslag gav fler fågelarter och en ökad fågeltäthet.
 • Viktiga trädslag för fågelfaunan var asp, gråal, hägg och sälg. En ökad mängd av dessa gav fler fågelarter och en högre fågeltäthet.
 • Trädens höjd påverkade inte antalet fågelarter eller fågeltätheten men den avgjorde vilka fågelarter som kunde finnas där.
 • En tät sikttäthet ökade antalet fågelarter och fågeltätheten.
 • En ökad mängd död ved gav fler fågelarter och en ökad fågeltäthet.
 • En ökad area gav fler fågelarter.
 • Oröjda och ogallrade bestånd hade fler fågelarter och en högre fågeltäthet än röjda och gallrade sådana.

Rekommendationer till skogsbrukaren utifrån denna studie:

För att få fler fågelarter och en ökad fågeltäthet rekommenderas följande:

 • En hög andel lövträd.
 • En hög andel asp, gråal, hägg och sälg.
 • En tät sikttäthet.
 • En stor mängd död ved

Ansvarig för hemsidan är Mats Forslund. Tel. 0226 - 70030.
E-post: fogelvak@algonet.se

Text och bilder: Mats Forslund